neděle 29. března 2020

Filip Výška

Tržnice pro Prahu


3. varianta - Tylovo náměstí


Návrh má za cíl vytvořit přístřešek pro trhy, které na místě již jsou. Zformovat a rozčlenit dlouhý podélný prostor, oddělit ho od frekventované silnice. Hlavní přístup na náměstí je ze severu od stanice metra a tramvaje. Zde se k přicházejícím lidem orientuje hlavní objekt tržnice, za ním probíhá dlouhá otevřená pasáž. V zadní části je menší objekt, který se natáčí k lidem přicházejícím z jihu.

Budovy částečně narušují podélný charakter prostoru a částečně prostor uzavírají.

Celý prostor se stává pěší zónou, ruší se silnice procházející podél západní řady domů. Parkování podél domů je však zachováno.

Konstrukčně se jedná o dřevěnou kostru, která je v horní části zavětrovaná diagonálně kladenými trámy v obou směrech. Konstrukce stojí na sloupech a trh probíhá pod ní. Součástí přední a zadní budovy je železobetonové jádro se zázemím pro tržnici a toaletami pro veřejnost. Přístup pro zásobování tržnice je ze silnice procházející podél náměstí.

pondělí 16. března 2020

Filip Výška

Tržnice pro Prahu

2. varianta - Washingtonova

Návrh je umístěn do prostoru parku před budovou Federálního shromáždění, ohraničený frontou činžovních domů z jedné strany a magistrálou z druhé. Tento prostor je v současnosti využitý jako parkoviště, třebaže se nachází u ústí Václavského náměstí a je velmi exponovaný. 

Na trojúhelníkovém prostoru vzniká velká částečně otevřená hala posazená na betonovém soklu, který vyrovnává terénní rozdíl území. Zatímco od Václavského náměstí je vstup z úrovně terénu, směrem k severu běží dlouhá rampa  a u ulice Politických vězňů je hala na soklu o celou výšku podlaží nad terénem. Zde se proto nachází vstup pro zásobování. Podél činžovních domů vzniká širší promenáda se stromy a ulice se zklidní a oddělí se od rušné magistrály. 

Konstrukčně se jedná o velkorozponovou halu trojúhelníkového půdorysu. Hala je zastřešená ocelovými příhradovými nosníky bez vnitřních podpor, ve východní části se nachází železobetonové jádro se zázemím. Přímo do haly ústí výtah ze stanice metra. Stěny haly jsou z průsvitného polykarbonátu, hala tak působí lehce v konstrastu k těžkému betonovému podstavci.původní varianta

středa 11. března 2020

Filip VÝŠKA

TRŽNICE PRO PRAHU

Ateliér Ondřeje Císlera a Lenky Milerové
LS 2019/2020 DP
FA ČVUT

1. varianta - Náměstí republiky

Návrh je umístěn mezi budovy celnice a bývalého hybernského kláštera. Tento prostor není v současnosti zrovna ideálně využitý, podél budovy celnice se nachází restaurace s venkovním sezením, obchody a muzeum, v zadní části je však situace nejasná, je zde parkoviště a prostor přechází charakterem do vnitrobloku. Naproti celnici u kláštera se nachází výdech z metra z poloviny 80. let a několik vzrostlých stromů. V zadní budově je na ose prostoru průchod do Hybernské ulice.

Často se zde konají trhy, ty jsou převážně v přední části území a přechází až do prostoru před hybernským klášterem, kde působí rušivě. Další stánky se nachází před Josefskými kasárny ve vnitřním prostoru tramvajové zastávky. Tyto stánkové trhy fragmentují prostor náměstí, případně zhoršují orientaci při pohybu přes tramvajové koleje.

Návrh se pokouší o pročištění náměstí, prostory zanesené stánky se uvolní a trhy se soustředí do jedné haly. Jedná se o uzavřenou halu se střešním osvětlením, budova navazuje na podélnou osu prostoru a na zadní průchod do Hybernské ulice. Zde vzniká prostor klidnějšího charakteru oddělený od náměstí. Zásobování tržnice je možní z ulice V Celnici. Naopak v přední části se uvolňuje předprostor, který zve k návštěvě tržnice.

Hala má dvojitě zalomenou střechu, která v horní části tvoří světlík. Konstrukci tvoří železobetonové rámy, které kopírují tvar střechy a člení vnitřní prostor na tři podélné lodi. Pod střechou probíhají v podélném směru dva průvlaky a celá konstrukce je navíc ztužená ocelovými táhly v rovině střechy. V zadní části se nachází nový výdech z metra, který se stává součástí haly a je začleněn do konstrukčního řešení. Výdech ústí nad střechou do vysokého komínu.

původní varianta